lørdag den 29. november 2014

Uge 7 (24.11.2014 - 30.11.2014)

Uge 7


Mandag modtog vi endelige tegninger over husets beliggenhed, facadeskitse og grundplan med indtegnede spots, stikkontakter, lampeudtager, lyssensorer mv. 

Herudover modtog vi  aftalesedlen, som viser alle de til- og fravalg vi foretog på materialevalgsmødet i uge 5. Aftalesedlen var ikke så slem rent økonomisk som frygtet. Jeg tror, at vores forholdsvis grundige forarbejde med at få mest muligt med i kontrakten fra start har betydet, at der ikke er kommet de store "overraskelser" på materialevalgssiden. Vi ændrede på mødet bl.a. gulv til et andet plankegulv end budgetteret, og det gav en mindre justering af prisen i nedadgående retning. Omvendt valgte vi nogle lidt dyrere klinker samt nogle ekstra stikkontakter og "antenne/internetstik", så der på bundlinjen bliver et lille tillæg til entreprisesummen. Heldigvis har vi fra start afsat ekstra til el i det oprindelige tilbud, hvilket skal fratrækkes på aftalesedlen, og dermed ender vi med et relativt lille ekstrabeløb i forhold til vores budget.Beliggenhedsplan med fremtidigt terræn indtegnet. Den kraftige streg omkring huset er det område der terrænreguleres for at huset kommer op i kote 51.30.

Facadetegningen set fra forskellige verdenshjørner.

Den endelige planskitse med en lang række detaljer indtegnet.

Vi har nu frem til 1. december til at gennemgå tegninger og aftaleseddel for eventuelle tilrettelser. Tegninger og aftaleseddel skal underskrives/godkendes af os for at blive "låst". Herefter går FBA igang med at bestille materialer og sat expan-elementer samt spær i produktion. Herudover startes processen med at søge byggetilladelse samt godkendelse til at terrænregulere mere end de +/- 0,5 meter hos Skanderborg Kommune. Se evt. uge 4 for at se mere om terrænreguleringen på projektet.Torsdag har vi sendt en række "afklarende" spørgsmål, småændringer og kommentarer til skitser og aftaleseddel, som vi modtog i mandags. Nu venter vi på tilbagemeldingen fra FBA´s byggeleder, og hvis dette ikke giver anledning til yderligere spørgsmål eller ændringer, så er afklaring og beslutningsprocessen færdig i forhold til at få sat gang i selve byggeprocessen. Ændringer skal indtegnes og skrives ind på aftalesedlen, og dette er sidste step inden underskrift på tegninger og aftaleseddel. Spændende om FBA kan sætte gang i arbejdet i forhold til at indhente byggetilladelse i løbet af byggeuge 8.

søndag den 23. november 2014

Uge 6 (17.11.2014 - 23.11.2014)

Uge 6


Uge 6 har været en stille uge. Vi venter på at modtage endelige tegninger og aftaleseddel fra FBA. Aftalesedlen bliver lavet ud fra de til/fravalgt vi foretog på materialevalgsmødet i hos FBA i byggeuge 5. Tegninger og aftaleseddel skulle dukke op i løbet af uge 7.

Herudover har kigget lidt videre på forskellige hårde hvidevare løsninger, samt drøftet nogle smådetaljer med Svane i forhold til bryggerset. Vi er ikke 100 % afklaret om vi ønsker vores kogeplade planlimet (altså hvor kogepladen bliver i niveau med bordpladen), eller om vi ønsker at den skal ligge ovenpå bordpladen (ca. 5mm over bordpladeniveau).

mandag den 17. november 2014

Uge 5 (10.11.2014 - 16.11.2014)

Uge 5


Mandag fik vi svar fra Skanderborg Kommune på den mail vi sendte i uge 3 omkring mulighed for kompensation i forbindelse med "dårlig" jordbund. Kommunen bekræfter, at vi indtræder i de rettigheder som sælger af grunden har haft i forhold til kommunen. Dette er rigtig godt, idet vi dermed får mulighed for at få kompensation af kommunen i forbindelse med fundering, hvis det viser sig at vores grund giver udfordringer i forhold til blød/dårlig jordbund.

Onsdag har vi været til materialevalgsdag hele dagen hos FBA i Viborg. Sammen med FBA´s byggeleder gennemgik vi huset fra a-z med hensyn til valg af materialer. I vores forarbejde havde vi allerede taget stilling til rigtig meget som f.eks. mursten, fuger, tagsten, vinduer, ovenlysvinduer, placering af vinduer, indbygnings bruseløsning mv. og fået disse indarbejdet i tilbuddet. Vi gennemgik hvert enkelt rum mht. el. Hvor skal der sidde stikkontakter?, hvor skal afbryder til lys sidde?, hvilken slags lys skal det være (spots/lampeudtag)?, hvilken slags stikkontakt (lysdæmper/alm afbryder)?, hvor mange steder skal det samme lys kunne tændes?, hvor skal der sidde netværksstik?, hvor skal der sidde antennestik?, hvor skal hårde hvidevarer stå? og meget meget mere.
Vi fik bl.a. flyttet døren til kontoret, ændret gulvtype fra træ til klinker i viktualierum, flyttet spots, tilføjet spots, tilføjet lidt væg ved walkin-closet mv.

Vi kørte efterfølgende sammen med byggelderen ud til XL byg i Viborg for at kigge på klinker. Her fik vi sammenlignet klinker med de trægulvstyper vi havde valgt hjemme hos FBA (byggelederen, havde prøverne med i bilen). Vi sammenholdte forskellige klinker med trægulv og hvide overflader (køkkenet bliver hvidt). Vi fik besluttet hvilken klinke vi ønsker i gang, badeværelser, bryggers og viktualierum.


Skal det være plankegulv i ask eller eg???

FBA´s byggeleder laver nu en liste med vores ændringer, tilkøb af el, valg af klinker mv., så vi får en fuldstændig aftale/overblik over indvirkningen på den samlede entreprisesum med de seneste ændringer vi har foretaget. Vi håber selvfølgelig, at kontraktsummen bliver mindre, men det er næppe tilfældet (vi har valgt et lidt billigere trægulv end vi havde afsat i kontrakten, men omvendt nogle dyrere klinker, samt tilkøbt en del el). Vi venter nu spændt på aftalesedlen. Alt i alt en super god og konstruktiv dag hos FBA.


Ud over mødet med FBA havde vi møde med Svane køkken, for at få foretaget nogle tilretninger på køkken, bryggers, badeværelser og walk-in. Vi har været lidt i tvivl om vi gerne vil have samme låger i bryggers som i køkken (grebsløs med indfasning i lågen). Herudover har vi besluttet at vi vil have fryseren i bryggerset i stedet for køkkenet. Derfor skal indbygningskabet til fryseren placeres i bryggers i stedet for. Alternativet er at vælge en fritstående fryser, men så får vi ikke det flotte ens look på fronterne på låger og skabe - en af de mange mange beslutninger i forbindelse med at bygge nyt.

onsdag den 12. november 2014

Lidt om skat

Lidt om skat


I forbindelse med byggeri eller køb af ejendom, er det væsentligt at være opmærksom på, hvilken skat man skal betale, da dette kan have stor betydning for de månedlige udgifter ved at sidde i huset. Skatten afhænger af hvilken kommune man vælger at købe grund/hus i, samt hvilken offentlig vurdering ejendommen får.

Grundlæggende er der 2 typer skat i forbindelse med et almindeligt parcelhus.

Ejendomsskatten/grundskylden betales af den offentlige værdi af grunden. Denne skat opkræves af den lokale kommune, og kan derfor variere fra kommune til kommune. Den skal dog ligge mellem 16 promille og 34 promille. Desværre er denne skat ikke omfattet af skatteloftet fra 2001, og derfor stiger denne skat i takt med at den offentlige vurdering af grundene hæves. For Skanderborg Kommunes vedkommende ligger grundskyldspromillen f.eks. på 24,66 promille (2,466%) for 2014. Den samme sats gør sig gældende for 2015.

Grundskyldspromillen for den enkelte kommune kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsværdiskatten betales af den offentlige vurdering af huset. Denne er en fast procent af den offentlige ejendomsværdi, og udgør pt. 1 % af den offentlige vurdering for ejendomsværdier op til 3.040.000 kr. Er ejendomsværdien højere end 3.040.000 kr. betales 3 % i ejendomsværdiskat af den del der ligger over de godt 3 mio. kr. Det gode er, at ejendomsværdierne i Danmark er omfattet af skatteloftet fra 2001, og derfor beregnes ejendomsværdiskatten af den offentlige vurdering fra 2001. På nybyg efter 2001 sætter SKAT en 2001 værdi til beregning af ejendomsværdiskatten.

Uge 4 (03.11.2014 - 09.11.2014)

Uge 4


Tirsdag fik vi tilbud fra Svane i Viborg. Vi har under vores møde med Svane i lørdags valgt inventar til køkken, badeværelser, bryggers, walk-in og børneværelser. Nu er tilbuddet kommet, og der er nogle ting vi skal have justeret (placering af fryser, andre låger/facader i bryggers). Hårde hvidevarerne er vi ikke helt sikre på endnu, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er at vi kender placeringen af hvidevarerne, så FBA kan sætte strøm, vand og afløb efter det.


Torsdag fik vi endeligt oplæg til afsætning af hus på grunden samt nivellement (højdekoten). Der har været en landmåler forbi grunden, og afsætte huset helt nøjagtigt, samt opmåle terrænets koter præcist i forhold til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) -Altså hvordan ligger terrænet i forhold til havets vandstand.

FBA foreslår at husets sokkelhøjde afsættes i kote 51,30 (51,30 meter over havets overflade). Den foreslåede kote betyder, at huset i det nordvestlige hjørne (garage) kommer til at ligge 17 cm over vejniveauet. 
Flere steder, hvor huset skal placeres, bliver det nødvendigt at terrænregulere med op til 80 cm. 
Da man ifølge lokalplanen for området maksimalt må terrænregulere med +/- 0,5 meter, er det nødvendigt at søge dispensation hos Skanderborg Kommune. Dette står FBA heldigvis for.Beliggenhedsplan med højdekoter i forhold til DVR90

Lørdag var jeg forbi Århus Hårde hvidevarer, for at se alternativer til det forslag vi allerede har fået. Sælgeren jeg talte med vil sende os et tilbud på alle de hvidevarer vi skal bruge til huset.


Søndag var jeg et smut forbi grunden, og kunne se, at landmåleren har sat markeringspæle i grunden for at markere alle hjørner på huset. Det var godt, at se hvor husets yderpunkter kommer til at ligge på grunden.


Pindene indikerer hvor husets hjørner kommer til at være

Husets hjørner set fra den noget højere beliggende genbogrund.